รู้จักร้านค้า

ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) ขยายบริการและปรับภารกิจเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส สร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่ สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานสะดวก โดยได้รับอนุมัตจาก กวทช. (คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เมื่อเดือนธันวาคม 2550

Advertisements
%d bloggers like this: